ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι στόχοι μας :

  • Καθημερινά κι ακούραστα να λύνουμε τις απορίες των μαθητών μας σε όλα τα επίπεδα.
  • Γνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε τάξης, θέτουμε σωστές βάσεις σε κάθε μάθημα, για να αποτρέψουμε μέλλουσες δυσκολίες .
  • Τακτικές ενημερώσεις και συζητήσεις με τις γονείς, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για την πρόοδο των παιδιών τους .
  • Το μάθημά μας γίνεται σε ένα ήρεμο, ζεστό και σύγχρονο περιβάλλον, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του παιδιού.
  • Να καλύπτουμε τις καθημερινές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αλλά και να διδάσκουμε τρόπους θα διευκολύνουν το ατομικό τους διάβασμα .
  • Πέραν των εκπαιδευτικών γνώσεων, τα παιδιά μαθαίνουν την αλληλοβοήθεια, τον αλληλοσεβασμό, τον συναγωνισμό αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό.
  • Να είναι σε θέση τα ίδια τα παιδιά να αξιολογούν τον εαυτό τους, να αντιλαμβάνονται τις πιθανές δυσκολίες και να βρίσκουμε μαζί τρόπους για να τις ξεπερνούν.
  • Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της εκάστοτε τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
  • Δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επιπλέον παραμονής του κάθε μαθητή για πρόσθετη μελέτη σε δυσκολίες και πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στην κατανόηση κάποιων μαθημάτων.

⦁ Ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
⦁ Εξοικείωσή του με πρώτες έννοιες κι εργαλεία ( για παράδειγμα τη σωστή χρήση γραφικού μέσου (μολυβιού) και την τήρηση αποστάσεων μεταξύ γραμμάτων και λέξεων, τη σωστή τοποθέτησή τους σε γραμμές κ.ά.)
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Στο μάθημα της Γλώσσας:

⦁ Προσέγγιση της Γλώσσας ώστε η ανάγνωση και η γραφή να αυτοματοποιηθούν σε σύντομο διάστημα.
⦁ Αυτόνομη γραφή που να καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες.
⦁ Ανάγνωση & γραφή να είναι πράξεις με νόημα.
⦁ Κατανόηση των επί μέρων εννοιών της γραμματικής (για παράδειγμα, λέξη- πρόταση , αλφάβητο- άρθρο, καταλήξεις , σημεία στίξης κ.ά.).
⦁ Σε εύλογο χρονικό διάστημα, να γράφονται περιγραφικές παράγραφοι – εκθέσεις, δημιουργώντας και συντάσσοντας προτάσεις.

Στο μάθημα των Μαθηματικών:

⦁ Βιωματική κι αισθητηριακή επαφή με τους αριθμούς και κατανόησή τους σε πραγματική διάσταση.
⦁ Εκτός από την αλληλουχία των αριθμών, τη σωστή σειροθέτηση , την δημιουργία αλλά και αποκωδικοποίηση μοτίβων σε ξεχωριστή διδαχή, στόχος αποτελεί η εξάσκηση τους σε πολλαπλούς συνδυασμούς.
⦁ Πράξεις σε κάθε βαθμό δυσκολίες και δοσμένες με ποικίλους τρόπους.

Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και διδαχή τρόπου οργάνωσης μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Εφόσον έχουν μάθει τα παιδιά σε πρώτο επίπεδο την χρήση την Νεοελληνικής Γλώσσας, σε δεύτερο επίπεδο θέτονται οι εξής στόχοι:

⦁ Λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας και αποτελεσματική χρήση της.
⦁ Επαφή με μεγάλη ποικιλία κειμενικών ειδών και λόγου (αφηγηματικά, περιγραφικά, επεξηγηματικά κ.ά.).
⦁ Επανάληψη κι εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που έχουν διδαχθεί τα παιδιά από την προηγούμενη σχολική χρονιά.
⦁ Διδασκαλία κι εμπέδωση ολοκληρωτικά καινούριων εννοιών και τη μέρα παράδοσής τους, αλλά και με τακτικές επαναλήψεις και διαφορετικούς τρόπους εξάσκησης τους.
⦁ Εξάσκηση γραπτής έκφρασης και σωστή τοποθέτησή τους – δομή γραπτού λόγου.
⦁ Γραπτή παράγωγη λόγου από οπτικά ερεθίσματα (εικόνες, ιστορίες μέσω εικόνων) συνυφασμένα με θέματα που πηγάζουν μέσα από τα σχολικά βιβλία, ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση και σύνδεση καταστάσεων.

⦁ Στα Μαθηματικά, έχοντας ήδη γνώση των αριθμών και χρήση τους, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε θετική στάση απέναντι στο μάθημα αυτό και να αποκτήσουν βασικές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες:
⦁ Πραγματοποιείται καθημερινή βιωματική εξάσκηση, με το κατάλληλο εποπτικό υλικό.
⦁ Εκτός από την αλληλουχία των αριθμών, τη σωστή σειροθέτηση, την δημιουργία αλλά και αποκωδικοποίηση μοτίβων σε ξεχωριστή διδαχή, στόχος αποτελεί η εξάσκηση τους σε πολλαπλούς συνδυασμούς.
⦁ Πράξεις σε κάθε βαθμό δυσκολίες και δοσμένες με ποικίλους τρόπους.
⦁ Διδαχή στρατηγικών και μεθόδων επίλυσης προβλημάτων.
⦁ Κατανόηση κι εξάσκηση μετρήσεων χρόνου, βάρους, επιφάνειας, χρημάτων κλπ.

⦁ Η συγκεκριμένη τάξη είναι ένα ολωσδιόλου νέο εγχείρημα για όλα τα παιδιά, καθώς για πρώτη φορά καλούνται να εφαρμόσουν πιο περίπλοκους ορθογραφικούς – γραμματικούς- συντακτικούς κανόνες, να διαμορφώσουν και να καλλιεργήσουν πιο απαιτητικές στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων αλλά και να μάθουν να απομνημονεύουν σε εβδομαδιαία βάση τα μαθήματα ιστορίας και να ανακαλούν από τη μνήμη τους ιστορικά ονόματα, γεγονότα κι εποχές. Στην καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος εμείς θέτουμε ως στόχους σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση τα εξής:
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και οργάνωση μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.

Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Γλώσσας:

⦁ Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας να διαβάζει ο μαθητής με ευχέρεια και ακρίβεια, να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη – εξελισσόμενη αναγνωστική δυσκολία και να χρησιμοποιεί την αναγνωστική ικανότητα εκτός των άλλων μαθημάτων, αλλά και στον κοινωνικό του χώρο.
⦁ Αποσκοπείται ο μαθητής να χειρίζεται διάφορα είδη λόγου.
⦁ Να μπορούν να διαχωρίζουν πλήρως τα μέρη του λόγου και να τα τοποθετούν συνδυαστικά σε γραπτό και προφορικό λόγο. Βαθμιαία αυτό θα οδηγήσει στην δημιουργία ολοκληρωμένων παραγράφων, μικρών διαλόγων ή σύντομες περιγραφές.
⦁ Ο μαθητής να εξασκείται στην παραγωγή (αντίστοιχων με τη θεματική ενότητα) γραπτών κείμενων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κάθε φορά ύφος σύμφωνα με την περίσταση επικοινωνίας.
⦁ Να αποδεσμευτούν από πιθανές δυσκολίες και τυχόν αστοχίες κατανόησης γραμματικών φαινομένων και ως εκ τούτου, θα τελειοποιηθεί ο ορθογραφημένος λόγος, θα εξασκούνται σε όσα δυσκολεύονται να αυτοματοποιήσουν.
⦁ Εμπλουτισμός λεξιλογίου, δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών λέξεων αλλά και αναγνώριση μεταφορικής χρήσης της γλώσσας.

Στο μάθημα των Μαθηματικών η μελέτη τους θα περικλείει τα εξής:

⦁ Να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 10.000. Ως εξέλιξη, να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1.000.
⦁ Να γνωρίσουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς στους δεκαδικούς αριθμούς.
⦁ Να εξοικειωθούν με την πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών αλλά και αυτόνομα να μπορούν να διακρίνουν ποια πράξη πρέπει να κάνουν σε ποια περίσταση.
⦁ Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας σε πραγματικά δεδομένα και σε καθημερινή χρήση.
⦁ Να εξασκούνται στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και στερεών σωμάτων καθώς και στην εφαρμογή τεχνικών σχεδίασης κάθετων ευθειών με τη βοήθεια των γεωμετρικών οργάνων. Παραλλήλως, να γνωρίσουν τις έννοιες, κορυφή, ακμή, ορθή γωνία και έδρα
⦁ Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα.

Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και οργάνωση μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Το πέρασμα από την Γ’ Δημοτικού μας κάνει να δημιουργούμε μια πρώτη εικόνα για τον κάθε μαθητή και τις πιθανές δυσκολίες ή τακτικές που ακολουθεί. Στο μάθημα της Γλώσσας τίθενται στόχοι βασιζόμενοι στις προηγούμενες τάξεις, αλλά θεωρούνται ολοκληρωτικά καινούριοι, όπως:

⦁ Ο μαθητής να είναι σε θέση να αφηγηθεί μια περιπέτεια, μια ιστορία μια καθημερινή του δραστηριότητα ελέγχοντας και καλλιεργώντας τακτικές σειροθέτησης και δομής του λόγου.
⦁ Η ανάγνωση ενός κειμένου πρέπει να είναι πιο διεισδυτική · συγκεκριμένα, ο μαθητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει την πολυσημία των λέξεων και τον λόγο που χρησιμοποιούνται με τα συγκεκριμένα νοήματα αλλά και τους λόγους που χρησιμοποιεί ένας συγγραφέας τα γλωσσικά μέσα και τις εντυπώσεις που θέλει να προκαλέσει.
⦁ Σε γραμματικό επίπεδο, μαθαίνει την κλίση ρημάτων κάθε συζυγίας, φωνής κι έγκλισης, όπως και πολλά είδη ουσιαστικών κι επιθέτων. Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να τελειοποιήσει τις χρονικές αντικαταστάσεις και την κλίση συνεκφορών.
⦁ Κατηγοριοποίηση σημείων στίξης και αυτοματοποιημένη χρήση τους.
⦁ Σε συντακτικό επίπεδο, εξασκείται στο μοτίβο Υ-Ρ-Α και Υ-Ρ-Κ, αλλά και στα είδη των προτάσεων ως προς τα σημεία στίξης και το περιεχόμενό τους.
⦁ Εμπλουτισμός λεξιλογίου, δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών λέξεων αλλά και αναγνώριση μεταφορικής χρήσης της γλώσσας.
⦁ Στην παραγωγή γραπτού λόγου (Σκέφτομαι και γράφω) να γράφονται κείμενα με διακριτή την δομή και διαχωρισμό σε παραγράφους. Κάθε παράγραφος να έχει συγκεκριμένο σκοπό και λόγο λειτουργίας. Σε δεύτερο επίπεδο, σκοπός είναι να μπορεί το παιδί να είναι σε θέση να γράφει μια ποικιλία κειμένων, όπως αφηγηματικά κείμενα, περιγραφικά κείμενα, επιστολές, λόγους, αγγελίες κ.ά.)

Στο μάθημα των Μαθηματικών, η ύλη είναι η συνέχεια της προηγούμενης τάξης και πλήρως εμπουτισμένη. Συγκεκριμένα:

⦁ Να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 10.000. Ως εξέλιξη, να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1.000.000.
⦁ Εκτέλεση πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση) που δεν ξεπερνούν το 1.000.
⦁ Εξάσκηση σε πράξεις με δεκαδικούς , δεκαδικά κλάσματα και συμμιγείς αριθμούς.
⦁ Πλήρης εξοικείωση τις μονάδες μέτρησης μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά χρόνου σε πραγματικά δεδομένα και σε καθημερινή χρήση. Εξελικτικά, κατανοεί την έννοια του εμβαδού.
⦁ Καθημερινή εξάσκηση χρήσης γεωμετρικών οργάνων στην χάραξη κάθετων ευθειών, τον σχεδιασμό γεωγραφικών σχημάτων αλλά και τον υπολογισμό περιμέτρου των σχημάτων.

Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και οργάνωση μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.

Στο μάθημα της Γλώσσας,μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά, τίθενται οι εξής στόχοι:

⦁ Επανάληψη όλων τω γραμματικών φαινομένων που διδάχθηκαν στις προηγούμενες τάξεις και εξάσκησή αυτών σε εξελιγμένου τύπου ασκήσεις , ώστε να κατανοήσουν κάθε πτυχή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να καταλάβουν και να κάνουν κτήμα τους κάθε νέο φαινόμενο που θα διδαχθούν στην Στ΄ Δημοτικού.
⦁ Βασιζόμενοι στα συντακτικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί κι εξασκηθεί σε προγενέστερες τάξεις, μαθαίνουμε στα παιδιά κάθε εξέλιξη αυτών και διαφορετικούς τρόπους εξάσκησής τους, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο στη γλώσσα.
⦁ Τίθενται ανώτατοι και ουσιώδεις γνωστικοί στόχοι στην παραγωγή γραπτού λόγου (Σκέφτομαι και γράφω) αλλά και τον εμπλουτισμό λεξιλογίου που χρησιμοποιούν σε γραπτό και προφορικό λόγο. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι ορθότατα δομημένες και με πιο ώριμο λεξιλόγιο.
⦁ Εκτός της παραγωγής κειμένου, τίθενται γερές βάσεις και στην δημιουργία πλαγιότιτλων και εν συνεχεία περίληψης των κειμένων που διαβάζουν. Εξελικτικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης του κάθε κειμένου.
⦁ Κάθε μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα δυνατά του σημεία και να αξιοποιεί τις ικανότητές του. Με αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζεται πλήρως για την τελευταία τάξη του Δημοτικού αλλά και για το Γυμνάσιο και δημιουργεί ο ίδιος τεχνικές – με την δική μας καθοδήγηση- διεκπεραίωσης κάθε του αρμοδιότητας και καθήκοντος.

Η ύλη των Μαθηματικών της Ε’ τάξης έχει τους εξής στόχους:

⦁ Επανάληψη όλων των αριθμών μέχρι το 1.000.000 αλλά και την αξία του κάθε ψηφίου και σε μεγαλύτερους αριθμούς.
⦁ Πιο περίπλοκες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων αλλά και προβλήματα με περισσότερες από δύο πράξεις.
⦁ Πλήρης εξοικείωση τις μονάδες μέτρησης μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά χρόνου σε πραγματικά δεδομένα και σε καθημερινή χρήση. Εξελικτικά, κατανοεί την έννοια του εμβαδού.
⦁ Ανάλυση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών που σχετίζονται άμεσα με επίλυση πράξεων και προβλημάτων ( όπως Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ.)
⦁ Το σημαντικότερο βήμα είναι να μάθουν να διαχειρίζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες σ΄ ένα πρόβλημα και να διαλέγουν με ποιο τρόπο να το επιλύσουν.

Καθημερινή μελέτη στην ημερήσια ύλη του σχολικού προγράμματος και τους στόχους που τίθενται σε καθημερινή-εβδομαδιαία βάση.
⦁ Αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και οργάνωσής μελέτης – δραστηριοτήτων εκτός του φροντιστηρίου.
⦁ Βοήθεια των παιδιών στην εκπόνηση και δημιουργία εργασιών του σχολείου (Project) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
⦁ Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
⦁ Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
⦁ Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
⦁ Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.

Στο μάθημα της Γλώσσας, μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά, τίθενται οι εξής στόχοι:

⦁ Επανάληψη όλων τω γραμματικών φαινομένων που διδάχθηκαν στις προηγούμενες τάξεις και εξάσκησή αυτών σε εξελιγμένου τύπου ασκήσεις , ώστε να κατανοήσουν κάθε πτυχή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να καταλάβουν και να κάνουν κτήμα τους κάθε νέο φαινόμενο που θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο, το οποίο θα είναι η εξέλιξη των γνώσεων του Δημοτικού .
⦁ Βασιζόμενοι στα συντακτικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί κι εξασκηθεί σε προγενέστερες τάξεις, μαθαίνουμε στα παιδιά κάθε εξέλιξη αυτών και διαφορετικούς τρόπους εξάσκησής τους, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο στη γλώσσα.
⦁ Τίθενται ανώτατοι και ουσιώδεις γνωστικοί στόχοι στην παραγωγή γραπτού λόγου (Σκέφτομαι και γράφω) αλλά και τον εμπλουτισμό λεξιλογίου που χρησιμοποιούν σε γραπτό και προφορικό λόγο. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι ορθότατα δομημένες και με πιο ώριμο λεξιλόγιο.
⦁ Εκτός της παραγωγής κειμένου, τίθενται γερές βάσεις και στην δημιουργία πλαγιότιτλων και εν συνεχεία περίληψης των κειμένων που διαβάζουν. Εκτός αυτού, θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης του κάθε κειμένου.
⦁ Κάθε μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα δυνατά του σημεία και να αξιοποιεί τις ικανότητές του. Με αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζεται πλήρως για το Γυμνάσιο και δημιουργεί ο ίδιος τεχνικές – με την δική μας καθοδήγηση- διεκπεραίωσης κάθε του αρμοδιότητας και καθήκοντος.

Η ύλη των Μαθηματικών της Στ’ τάξης έχει τους εξής στόχους:

⦁ Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς φυσικούς, κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς καθώς και να εκτελούν όλες τις πράξεις μεταξύ τους.
⦁ Να είναι σε θέση να αναλύσουν φυσικούς αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και δυνάμεις αριθμών.
⦁ Να έχουν σταθεροποιήσεις τις γνώσεις τους στις μονάδες μέτρησης μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας, εμβαδού, όγκου και διαισθητικά χρόνου σε πραγματικά δεδομένα και σε καθημερινή χρήση.
⦁ Την εύστοχη και σωστή χρήση των γεωμετρικών οργάνων για τον σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων αλλά κι την εξοικείωση με τον διαβήτη και τον σχηματισμό κύκλων. Σε δεύτερο επίπεδο να υπολογίζουν μήκη, περιμέτρους κι εμβαδά σε όλα τα γεωμετρικά σχήματα, όπως και την δημιουργία και την επιμέτρηση γωνιών.
⦁ Εξάσκηση στη συλλογή και καταγραφή δεδομένων ενός προβλήματος, κατασκευή πινάκων δεδομένων και γραφικών παραστάσεων .
⦁ Κατανόηση κι εφαρμογή των εννοιών: λόγος, αναλογία και ποσοστό.
⦁ Λύση απλών εξισώσεων με τη βοήθεια του ορισμού των πράξεων.

Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ομαλή μετάβαση του παιδιού στο Γυμνάσιο και στην τελείως διαφορετική καθημερινότητα που θα αντιμετωπίσει.