ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο πρέπει να είναι ομαλή και με σωστές βάσεις. Δίνοντας στο παιδί την σωστή ώθηση, τότε προβλέπεται μια επιτυχημένη πορεία. Η Εκπαιδευτική Δύναμη έχει ως στόχο την ανοδική πορεία των μαθητών της, διδάσκοντας επιμέρους κάθε μάθημα με διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στο γνωστικό επίπεδο, δυσκολίες και χαρακτήρα του εκάστοτε παιδιού. Θέτοντας για κάθε μάθημα διαφορετικούς και αυτόνομους στόχους, δίνεται πολύπλευρη και πλούσια γνώση σε κάθε παιδί και τον βοηθά να προοδεύει. Συγκεκριμένα:

Πέραν του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος σπουδών της συγκεκριμένης τάξης από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουμε μια σειρά από επιπλέον δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας, με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκόμενης ύλης και την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας.
Καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, κατανόησης, σεβασμού κι ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση του παιδιού. Με αυτό τον τρόμο δεν θα δειλιάζει, αλλά θα είναι έτοιμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες.
Συχνές επαναλήψεις προς ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και την κάλυψη κενών.
Επαναληπτικές αξιολογήσεις και ειδικά διαμορφωμένα τεστ, ανάλογα με το μάθημα και την ύλη.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – στόχων* για κάθε μάθημα ξεχωριστά:

⦁ Να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων καθώς και το πνεύμα τους, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό. Μέσω των γραμματικών φαινομένων, τον τρόπο γραφής και την δομή, κατανοούν σε αρτιότατο επίπεδο κάθε τι που λέγεται ή γράφεται στα νέα ελληνικά. Σε κάθε δραστηριότητα μας και μάθημα τονίζεται η σχέση Αρχαίας και Νέας ελληνικής σε όλα τα επίπεδα.
⦁ Να έρθουν σε επαφή με κείμενα που αναδεικνύουν στην σπουδαιότητα της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι, φωτίζονται σημαντικές στιγμές της αρχαίας πολιτισμικής δραστηριότητας και ο μαθητής αποκτά σφαιρική εικόνα για τον αρχαίο κόσμο.
⦁ Να παρακολουθήσουν και να εκτιμήσουν την αξία των λογοτεχνικών έργων των Ελλήνων συγγραφέων, αλλά και να αισθανθούν αυτή την αίσθηση της αρμονίας, της ακρίβειας και της ποικιλίας της γλώσσας μας

⦁ Πρωταρχικός σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν και να καταντήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκφράζονται με πληρότητα, διαύγεια και αμεσότητα.
⦁ Να γνωρίζουν την αξία της πολιτιστικής παράδοσης και μέσα από την ανάλυση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλα όσα ακούν, ακόμα κι αν περιέχουν σπάνιες και δύσκολες λέξεις.
⦁ Με την μελέτη όλων των εκφραστικών μέσων και των γλωσσικών ποικιλιών, γίνεται ο λόγος τους πιο σαφής και πλούσιος. Αυτόματα, ανεβαίνει και το επίπεδο του γραπτού λόγου- σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μάθημα – και έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το μάθημα της Ιστορίας είναι εξαιρετικά σημαντικό στη διάπλαση σκέψης και κριτικής του μαθητή. Η Εκπαιδευτική Δύναμη με τον τρόπου που προσεγγίζει το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχους :

⦁ Οι μαθητές να είναι σε θέση να βρίσκουν το κέντρο βάρους κάθε μαθήματος, να διακρίνουν οι ίδιοι τα πιο σημαντικά σημεία και να μπορούν αυτόνομα να επαναλάβουν το μάθημα με δικά τους λόγια.
⦁ Στο μάθημα της Ιστορίας, σημαντικό είναι τα παιδιά να μην αποστηθίζουν το μάθημα και απλά να το επαναλαμβάνουν. Στόχος της διδασκαλίας της ιστορίας είναι με κριτική σκέψη, να μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τα βασικά σημεία του μαθήματος και να τα συνδυάζει.
⦁ Ο συνδυασμός ιστορικών γνώσεων και σχολιασμός παραθεμάτων, είναι αυτός που θα φέρει την επιτυχία στο μάθημα αυτό και βαθμολογικά και με ηθική ικανοποίηση.
⦁ Να αντιληφθούν τη διαδικασία εξέλιξης­ του ανθρώπου και τη μετάβαση από την προϊστορία στην Ιστορία και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των προσπαθειών του ανθρώπου για πρόοδο και καλύτερη ποιότητα ζωής.
⦁ Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τις ιστορικές εξελίξεις.
⦁ Να εκτιμήσουν τους αγώνες για την κατάκτηση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα.
⦁ Να κατανοήσουν τη σημασία των γεγονότων της κλασικής εποχής για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
⦁ Να εκτιμήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
⦁ Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
⦁ Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

⦁ Οι μαθητές πρέπει να εκτελούν με ευχέρεια πράξεις μεταξύ ακεραίων, δεκαδικών, κλασματικών αριθμών.
⦁ Αρτιότατη χρήση γεωμετρικών οργάνων για κατασκευή σχημάτων , γνώση όλων των γεωμετρικών σχημάτων και των ιδιοτήτων τους.
⦁ Κατανόηση και χρήση της έννοιας της μεταβλητής για την διατύπωση των ιδιοτήτων των πράξεων και την επίλυση εξισώσεων.
⦁ Τοποθέτηση κλάσματος ως τελεστή και ως πηλίκο αλλά κι επίλυση προβλημάτων με κλάσματα.
⦁ Διαχωρισμός αναλόγων κι αντιστρόφως αναλόγων ποσών.
⦁ Υιοθέτηση – σε πρώτη επίπεδο – μαθηματικών όρων.

⦁ Παρατήρηση φυσικών φαινομένων, τεχνολογικών εφαρμογών ή ανθρώπινων δραστηριοτήτων τα οποία ολοκληρώνονται με τον πειραματισμό. Έχοντας αυτές τις βάσεις, οι μαθητές κατανοούν σε άλλη βάση τον κόσμο γύρω μας.
⦁ Οι μαθητές, έπειτα από ερεθίσματα και συζήτηση με τον καθηγητή, αναρωτιούνται τους λόγους, τα αποτελέσματα των φυσικών νόμων που διέπουν τον κόσμο μας και συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων.
⦁ Με την οργάνωση και πραγματοποίηση πειραμάτων, οι μαθητές έχουν άμεσο έλεγχο των υποθέσεων, που πλέον είναι πιο στοχευμένοι. Με βιωματικές αποδεικτικές διαδικασίες κατακτούν τη γνώση και είναι σε θέση εντός αλλά κι εκτός σχολικού περιβάλλοντος να δείχνουν τις νοητικές τους ικανότητες αλλά και την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το μάθημα αυτό.
⦁ Αξιολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων που συμπληρώνουν το γνωσιακό τους επίπεδο. Όλα καταγράφονται στα φύλλα εργασίας του σχολικού βιβλίου.

*Το πρόγραμμα σπουδών και οι στόχοι κάθε μαθήματος είναι βασισμένο στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.